Regulamin

REGILAMIN

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem www.schippers.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.schippers.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
schippers.pl), jest prowadzony przez BORMASZ Jasper Boersma, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Leszna, NIP:
6972254406, REGON: 364638195. (zwaną dalej „BORMASZ”).
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 

 

1) adres pocztowy: BORMASZ Jasper Boersma,
Przybyszewo, ul. Leśna 26
64-100 Leszno;

2) numer telefonu: 793 969 733;

3) adres poczty elektronicznej: biuro@bormasz.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego schippers.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie
internetowej www.schippers.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie,
odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed
zawarciem umowy.

 

 

§ 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Usługodawca/Sprzedawca – BORMASZ Jasper Boersma, wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Leszna, NIP:
6972254406, REGON: 364638195,
2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.schippers.pl 
przez BORMASZ Jasper Boersma 
2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),
2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy
sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

 

 


2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.
8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204),
2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,
2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży
Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach
umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
2014 poz. 827).

 

 

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają
podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej
są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu schippers.pl, jak również opisy towarów
i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one
dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym schippers.pl kodów rabatowych
upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym schippers.pl konieczna jest akceptacja
niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym schippers.pl konieczne jest
posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron
internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie
formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek
internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla
systemu OS X, itd.

 

 


3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która
dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest
przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również
urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego schippers.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół
szyfrowania komunikacji.

 

 

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym schippers.pl można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych
osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na
adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do
realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji
na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym schippers.pl jest możliwe 24 godziny
na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie dojarki.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.


5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer
rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania
wpłaty na rachunku bankowym sklepu dojarki.pl zamówienie jest przekazywane do
realizacji.
5.3. Sklep internetowy schippers.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 

 

-Tpay.com

-DotPay

-PayU

-Paypal

-Przelewy24

 

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych
sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umorzy sprzedaży.
5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 

 

§ 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych schippers.pl
wynosi max 8 dni roboczych, zazwyczaj 24 h Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła
w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości
dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie
poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

- Kurier DPD

 

 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym
fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy BORMASZ.
W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na
stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa
Klient.
6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory
towar staje się własnością Klienta.

 

 

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od
daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący
zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu
na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na
adres: BORMASZ Jasper Boersma, Przybyszewo, ul. Leśna 26, 64-100 Leszno; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy
sprzedawcy sklep@schippers.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7
pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

 

 


7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji
dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za
pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca
niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na
trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 3

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl